За Фаст Пей

  • Удовлетворяване потребностите на пазара от бързо и ефективно заплащане на комунални услуги, данъци, такси и други
  • Изграждане на взаимноизгодно сътрудничество с бизнес-партньори
  • Увеличение броя на услугите предлагани на едно гише
  • Облекчен начин на плащане в брой
  • Социален ефект – повишаване степента на обществено обслужване на населението
  • Повишаване събираемостта на задълженията
  • Минимизиране на разходите на контрагента
  • Възможност за кръстосани продажби при предлагане на други допълнителни услуги