Добавен нов доставчик ВиК Пещера в система за плащане на задължения за потребена вода.