Настоящият сайт принадлежи на „Фаст Пей ХД“ ЕООД, ЕИК 2022003952, ул. Рачо Петков Казанджията 4 ет.7, София, тел: 0700 10 755, и съдържа информация за сферите на действие на дружеството, новини свързани с дейността му, както и информация за свободните позиции във фирмата. През сайта може да осъществите и контакт с дружеството като изпратите директен имейл.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Моля прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате нашия сайт. Те уреждат взаимоотношенията между „Фаст Пей ХД“ ЕООД от една страна и посетителите на сайта от друга страна.

С натискането на всеки един обект разположен на сайта https://www.fastpay.bg/ с изключение на линка към настоящите Общи условия, посетителите приемат да спазват настоящите Общи условия. Моля при несъгласие с Общите условия да преустановите използването на сайта.

Заплащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал или на АТМ/ терминално устройство за самообслужване в България  – без такса;

Административна такса за обработване на клиентски заявки чрез системата „FastPay 1.00 лв

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА И ЛИПСА НА ГАРАНЦИИ

„Фаст Пей ХД“ ЕООД не носи отговорност за загуби или щети претърпени от посетителите или други лица, породени от използването на този сайт, както и от невъзможността за използването му, в т.ч. и информацията, публикувана в него. „Фаст Пей ХД“ ЕООД не предоставя гаранции относно точността, изчерпателността и актуалността на материалите публикувани на сайта.

В случай, че на сайта се съдържат каквито и да е препратки към сайтове на трети лица, „Фаст Пей ХД“ ЕООД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в тях.

Настоящите условия не изключват или ограничават отговорността на дружеството, която не може да се изключи или ограничи съгласно действащото законодателство.

АВТОРСКИ ПРАВА

Съдържанието на този сайт, в т.ч. но не само графични изображения, публикувани текстове, снимков материал и др. е собственост на „Фаст Пей ХД“ ЕООД и/или негови търговски партньори и е предмет на защита от действащото законодателство, в това число правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.

Забранено е копирането, промяната, изтеглянето, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание на материали от сайта в каквато и да е форма и без предварителното писмено съгласие на „Фаст Пей ХД“ ЕООД.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.