“ФАСТ ПЕЙ ХД” АД ПОЛАГА ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Кои сме ние?

„ФАСТ ПЕЙ ХД” АД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202200392, със седалище и адрес на управление: град София, ул. Рачо Петков Казанджията 4, ет.6 и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Как можете да се свържете с нас?

Адрес:  1766 София, ул. Рачо Петков Казанджията 4, ет.6,

Tел: +359 2 996 4096

Е-mail: office@fastpay.bg

„ФАСТ ПЕЙ ХД” АД осигурява високо ниво на поверителност на личните Ви данни.

 • Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички данни, е приоритетно важен въпрос за нас.
 • Ние обработваме лични данни на нашите клиенти, събрани по време на посещението на нашата уеб-страница, или до които имаме достъп за да предоставим предлаганите от нас платежни услуги, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.
 • Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика за сигурност.

Какво представлява „Политиката за сигурност“?

Имаме за цел да Ви представим информация, на ясен и достъпен език, за това какви политики и релевантни действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „ФАСТ ПЕЙ ХД” АД, включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

Ръководството на „ФАСТ ПЕЙ ХД” АД декларира, че се прилагат всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво представляват „личните данни“?

Лични данни са всяка информация, свързана с физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез определен идентификатор като име, идентификационен номер, местонахождение, телефонен номер и др. или чрез един или повече специфични признаци, наричано за краткост „субект на лични данни“.

Какви лични данни събира или обработва „ФАСТ ПЕЙ ХД” АД за Вас ?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, „ФАСТ ПЕЙ ХД” АД събира следната информация за Вас:

Имена, ЕГН, населено място, адрес, партидни или клиентски номера, телефон, електронна поща.

На какво основание „ФАСТ ПЕЙ ХД” АД обработва личните Ви данни ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, изтриване/унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

„ФАСТ ПЕЙ ХД” АД събира и обработва лични данни, за да може да изпълни заявената от Вас платежна или друга услуга.

„ФАСТ ПЕЙ ХД” АД събира и обработва лични данни само след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие лично от Вас за целите на обработването. Не допускаме лични данни да бъдат използвани за маркетингови и други цели, както за наши нужди, така и за трети страни.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наши офиси или при регистрация за платежна или друга услуга на уеб-страницата ни.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, по начина по който е даденo със заявяване на искането си.

„ФАСТ ПЕЙ ХД” АД  може да обработва лични данни и в случай, че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни се използват, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим услуги по разплащания, предлагани от „ФАСТ ПЕЙ“;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим платежната услуга, към която имате интерес.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието, на което се събират и обработват лични данни, срокът на съхранение е различен.

Вашите лични данни са налични при нас от информационните масиви на съответните комунални оператори и имаме достъп до тях след сключване на съответните договори. В случаи, когато личните данни са събрани лично от Вас те се съхраняват и обработват за срок от 3 (три) години или след отпадане на основанието.  След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават налични хартиени дела, съдържащи лични данни.

Последици при не предоставяне на лични данни

Имайте предвид, че в случай, че не предоставите Ваши лични данни, не можем да установим търговско взаимоотношение с Вас и да предоставим съответната платежна услуга, респективно както Вие, така и ние ще бъдем лишени от възможността да упражним правата си или да изпълним задълженията си по предоставянето на съответните платежни услуги.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

„ФАСТ ПЕЙ ХД” АД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас (ако има такива).

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или пред договорни отношения с Вас е възможно „ФАСТ ПЕЙ ХД” АД да разкрие личните Ви данни единствено на съответните регулаторни органи.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни могат да се предоставят на трети лица само в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни? (когато личните Ви данни са събрани директно от нас)

При спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които „ФАСТ ПЕЙ ХД” АД събира и обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от „ФАСТ ПЕЙ ХД” АД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@fastpay.bg
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това.
 • Правото да възразите срещу предоставянето на лични данни на трети лица;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред КЗЛД (Комисия за защита на личните данни), в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Какво означава всяко от горните права?

 • Право на достъп до личните данни.

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни. Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

 • Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;

 • Право на възражение

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите личните данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да бъде уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.

 • Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор. Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

 • Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.

При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

Изменения в Политиката за сигурност на личните данни

В случай, че настъпят промени в Политиката ни за сигурност, декларираме, че ще Ви уведомим с публикуване на съответната информация на WEB-сайта ни.

Така ще Ви бъде предоставена възможност, ако желаете да преустановите използването на някои или всички платежни услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.

В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни, като поставим съобщения в офисите, центровете и на WEB-страницата на „ФАСТ ПЕЙ ХД” АД.

(Политиката е приета и утвърдена от ръководството на дружеството, като съответните механизми за контрол са внедрени и функционират ефикасно от 25 Май 2018 г.)

ДЛЗД: инж. Петър Хрулев

Е-mail: dpo@fastpay.bg